ZAUG gGmbH

Centrum Pracy i Środowiska Giessen (ZAUG gGmbH) jest założonym w 1988 roku przedsiębiorstwem kształcenia zawodowego i edukacyjnym typu non-profit, zatrudniającym obecnie 143 pracowników. Udziałowcami ZAUG są Rada Powiatu Giessen oraz rady gmin wszystkich miast należących do gminy Giessen. ZAUG oferuje możliwości kształcenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia dla młodzieży i dorosłych z miasta i powiatu Giessen w ramach programów wsparcia, ukierunkowanych na reintegrację na rynku pracy.

Stawiając czoła wyzwaniu, jakim jest walka z bezrobociem i ludźmi żyjącymi z zasiłku, nasza organizacja bezpłatnie oferuje możliwości kształcenia i pracy dla osób potrzebujących wsparcia. Uważamy, że wartościowa praca jest fundamentalną potrzebą człowieka, podczas gdy wsparcie dochodowe jest jedynie środkiem do przeżycia.
Nasze kompetencje w zakresie doradztwa zawodowego w ZAUG obejmują doradztwo w zakresie kwalifikacji zawodowych i stopni kształcenia, informacje o regionalnym rynku pracy i rynku edukacyjnym, szkolenia aplikacyjne łącznie z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, profilowanie zawodowe i ogólne umiejętności oraz ich ocenę.

Od momentu powstania ZAUG oferuje młodzieży i dorosłym kształcenie zawodowe na poziomie średnim w maksymalnie 24 zawodach (obecnie 7), w tym oferty skierowane do osób o specyficznych potrzebach. Przez wiele lat szczególny nacisk kładziono na kształcenie w dziedzinie gastronomii. Działały do trzech restauracji szkoleniowych i kilka stołówek. Dziś kursy odbywają się we własnym obiekcie szkoleniowym oraz w stołówce, gdzie codziennie przygotowuje się około 4500 posiłków.